Privacy

Privacybeleid Tax Tigers Nijmegen

Tax Tigers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tax Tigers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Tax Tigers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tax Tigers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tax Tigers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;

 

Uw persoonsgegevens worden door Tax Tigers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens van klanten

Bijzondere persoonsgegevens van klanten worden door Tax Tigers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, namelijk interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van) de klant;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tax Tigers de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • geboortedatum;
 • burgerlijke staat;
 • woonadres;
 • bankgegevens;
 • kentekengegevens;
 • kopie identiteitsbewijs.

 

Uw persoonsgegevens worden door Tax Tigers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • ten behoeve van de financiële administratie: tot maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • verder zolang de wet of beroepsregels ons verplichten deze gegevens te bewaren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Tax Tigers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tax Tigers Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Tax Tigers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de software voor de (salaris)administratie en belastingaangiftes.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Tax Tigers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet of beroepsregels is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Tax Tigers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Digitale systemen voldoen aan moderne beveiligingsvereisten.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Persoonsgegevens op papieren documenten zijn opgeslagen in afgesloten ruimtes waar alleen geautoriseerde personen toegang toe hebben.
 • Documenten met persoonsgegevens die niet langer nodig zijn en waarvoor geen bewaarplicht geldt, worden afgevoerd in een afgesloten container voor vertrouwelijk papier en vernietigd.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Tax Tigers Nijmegen
St. Annastraat 48
6524 GE Nijmegen
nijmegen@taxtigers.nl
024-3888272